Terug

Winnaar Gouden Giraffe 2024 Congressen en Kennis Events: NOVI-conferentie 2023

Het NOVI-conferentie 2023 kennis event won de Gouden Giraffe Event Award 2024 in de categorie Congressen en Kennis Events. Dat had alles te maken met een mix van verschillende plenaire programma, vele break-outs en kennisoverdracht op basis van beleving en interactie, maar ook door diverse organisaties en stakeholders aan de hand van bureau XSAGA ook echt inhoudelijk onderdeel te laten zijn van het event. (foto's Jorrit Lousberg / XSAGA)

Naam event: NOVI-conferentie 2023 
Datum Event: 10-5-2023
Bureau / inschrijver: XSAGA
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesDear international visitor,

Did you find this article via our LinkedIn? Welldone and welcome on our Dutch platform within the NEXTLIVE.COMMUNITY. Do you know there is a German platform as well?

For now: if you want to see the case video, please scroll down in this article. Do you want to read the whole article in your own language, please use the translate option in your browser.


 

Omschrijving:
De opdrachtgever is een overheidsinstelling: het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Korte omschrijving event:
Om richting te geven aan de beperkt beschikbare ruimte van Nederland hebben we elkaar nodig. Om die reden kwamen meer dan 500 personen bijeen tijdens de NOVI-conferentie 2023. Hier stonden inspiratie, interactie en ontmoeting centraal tijdens een dynamisch en afwisselend programma met twee plenaire delen en ruim 20 verschillende workshops.

Locatie evenement:
Midden Nederland Hallen, Barneveld

Aantal personen:
Er zijn ongeveer 2.500 beslissers en beleidsmedewerkers uitgenodigd. De 500 beschikbare plekken waren binnen 72 uur vergeven. Om te waarborgen dat alle doelgroepen vertegenwoordigd waren is de registratie hierop ingericht.

Wat was de hoofddoelstelling van het evenement?

1. De betrokkenen bij de ruimtelijke ordening van Nederland verbinden met de Nationale Omgevingsvisie
2. Laten zien dat de uitdagingen groot zijn en de keuzes die gemaakt worden om oplossingen te creëren impact hebben over 20, 50 of zelfs 100 jaar en daarmee richtinggevend zijn voor Nederland en toekomstige generaties.
3. De bezoekers actief laten meedenken over de invulling van verschillende facetten van de uitdagingen en Nationale Omgevingsvisie / Nota Ruimte
4. Verschillende partijen en doelgroepen aan elkaar verbinden

Doelgroep en omschrijf de doelgroep

Om Nederland toekomstbestending in te richten heb je alle betrokkenen nodig: Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en (wetenschappelijk) onderwijs.

Middels de NOVI-conferentie wil het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties deze doelgroepen met elkaar verbinden, want ruimte in Nederland is schaars en vrijwel elk deel van ons kleine land wordt door meerdere partijen gebruikt. Afstemming, instemming en overeenstemming met de nationale visie, geformuleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, is cruciaal om dat meervoudig ruimtegebruik succesvol toe te passen.
 

Wat waren de eventuele subdoelstellingen?

1. Informeren over de voortgang van de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie / de Nota Ruimte.
2. Informeren over belangrijke dossiers die de ruimtelijke ordening raken zoals stikstof en waterkwaliteit
 

Waarom is er – op basis van de doelstellingen - voor gekozen om een evenement te organiseren? Hoe past dit in de strategie van de organisatie? Hoe ondersteunt het deelnemertraject (voor-tijdens-na) de doelstellingen?

Door meer context en diepgang te geven aan de ruimtelijke uitdagingen die vooral toekomstige generaties raken creëren we meer mogelijkheden om op inhoud met elkaar in gesprek te gaan. De materie is complex en vraagt om brede afwegingen waarbij soms tientallen verschillende partijen en belangen tot één aanpak moeten komen.

Het werken aan de ruimtelijke inrichting is een uitdaging waarin verschillende belangen zich niet altijd makkelijk laten verenigen. Pas als je ziet waarvoor je het doet, toekomstige generaties, voel je de urgentie om samen stappen te zetten. Door in de hele campagne op ludieke maar sterk inhoudelijk gedreven vragen van Mees werd de boodschap duidelijk.

Tijdens het voortraject is gekozen voor een mix tussen social media, direct mailings en online presence. De focus lag op de meest prangende issues die de ruimtelijke ordening van Nederland raken: de verhouding tussen natuur en landbouw, de ruimte voor de circulaire economie & duurzame energie en de regionale en lokale verschillen in betrokkenheid van Nederlanders.

In het vervolgtraject is gekozen om via dezelfde kanalen iedereen betrokken te houden bij de inhoud door een aftermovie en verslag met foto’s. De vragen van Mees werden ook nog eens gevangen door het kunstwerk van Jan Rothuizen waar alle aanwezigen een zeefdruk van mee kregen als blijvend aandenken aan het event en actieve herinnering aan de uitdagingen waar Nederland voor staat.

Beschrijf het concept en hoe dit aansloot bij de doelstelling en de doelgroep. Benoem specifiek hoe het concept doorgevoerd is, hoe het naar de deelnemer experience vertaald is. En beschrijf welk innovatieve/creatieve aspecten gebruikt zijn om het effect van het event te vergroten

Als metafoor van het belang om toekomstbestendig en duurzaam te denken werd de NOVI-conferentie geopend door de 17-jarige burgemeester van Madurodam: Mees. De jeugdige burgemeester stelde vooral veel vragen: waar ga ik en mijn leeftijdsgenoten straks wonen? Welke ruimte heeft de circulaire economie straks nodig? Kunnen uw kinderen nog boer worden? Vanaf minuut één werd op deze manier het belang van de toekomstige generaties duidelijk en ervaarden de aanwezigen het belang van de keuzes waar zij voor staan. Door de kracht en eenvoud werden alle disciplines binnen de ruimtelijke ordening direct aangesproken.

Na de korte introductie van Mees volgde een plenair programma van 70 minuten begeleid door dagvoorzitter Froukje Jansen die na een welkom de volgende spreker introduceerde: minister Hugo de Jonge. De minister schetste het af te leggen pad om de antwoorden op de vragen van Mees te formuleren. De volgende sprekers gaven voorbeelden hoe zij uiteenlopende stakeholders verenigden om samen de toekomst in te gaan en concrete oplossingen te vinden voor de uitdagingen. Het geheel werd tussendoor samengebracht door kunstenaar Jan Rothuizen, die een werk heeft gemaakt waarin de grootste, ruimtelijke uitdagingen had vertaald naar de regio Barneveld.

Breakouts
Vervolgens was het tijd voor alle deelnemers om input te leveren: in ruim 20 verschillende workshops gingen zij in twee ronden aan de slag met uiteenlopende deelvraagstukken, bijvoorbeeld: Welke ruimte is noodzakelijk voor duurzame energie? Hoe trekken we de woningbouw vlot? De interactieve insteek leidde tot diepe gesprekken over elkaars belangen.

Plenaire afsluiting
Tijdens de plenaire afsluiting stond de laatste vraag van Mees centraal: kunnen uw kinderen nog boer worden? De sleutel van het antwoord ligt in het verenigen van natuurkwaliteit en een duurzaam businessmodel voor de agrarische sector. Een panelgesprek met diverse experts gaven hiervoor de benodigde inzichten, gevolgd door een prikkelend voorbeeld op Schiermonnikoog gedeeld door hoogleraar Jan Willem Erisman. We sloten af met een knipoog van Mees: hij riep iedereen nog eens op bij de borrel een onbekende aan te spreken om op deze manier nog meer inzicht te krijgen in de belangen en wensen van de ander.

Wat was het concrete resultaat van het evenement?
Verbinding begint natuurlijk met aanwezigheid, met een opkomstpercentage van 95% (!) is dat aantoonbaar gelukt. Alle aanwezigen hebben na afloop een enquête ontvangen waar een representatief aantal deelnemers op heeft gereageerd. Vrijwel alle deelnemers hebben aangegeven volgend jaar weer aanwezig te zijn, de aangegeven redenen hiervoor liggen hoofdzakelijk in de (onderlinge) verbinding met de genoemde onderwerpen en de andere aanwezigen.

Waarom is er op basis van de doelstellingen gekozen voor dit type evenement:
Door meer context en diepgang te geven aan de ruimtelijke uitdagingen die vooral toekomstige generaties raken creëren we meer mogelijkheden om op inhoud met elkaar in gesprek te gaan. De materie is complex en vraagt om brede afwegingen waarbij soms tientallen verschillende partijen en belangen tot één aanpak moeten komen.
 

Hoe past dit in de strategie van de organisatie?

Met de Nationale Omgevingsvisie / de Nota Ruimte pakt de opdrachtgever regie in de ruimtelijke ordening van Nederland, dat kan alleen succesvol zijn als alle partijen die hierin een rol spelen ook daadwerkelijk hiermee zijn verbonden en er overeenstemming is wat er moet gebeuren. De NOVI-conferentie is een belangrijk moment geweest om de partijen mee te nemen in de weg voorwaarts en iedereen op één lijn te krijgen.

Deelnemertraject

Het werken aan de ruimtelijke inrichting is een uitdaging waarin verschillende belangen zich niet altijd makkelijk laten verenigen. Pas als je ziet waarvoor je het doet, toekomstige generaties, voel je de urgentie om samen stappen te zetten. Door in de hele campagne op ludieke maar sterk inhoudelijk gedreven vragen van Mees werd de boodschap duidelijk.

Tijdens het voortraject is gekozen voor een mix tussen social media, direct mailings en online presence. De focus lag op de meest prangende issues die de ruimtelijke ordening van Nederland raken: de verhouding tussen natuur en landbouw, de ruimte voor de circulaire economie & duurzame energie en de regionale en lokale verschillen in betrokkenheid van Nederlanders.

In het vervolgtraject is gekozen om via dezelfde kanalen iedereen betrokken te houden bij de inhoud door een aftermovie en verslag met foto’s. De vragen van Mees werden ook nog eens gevangen door het kunstwerk van Jan Rothuizen waar alle aanwezigen een zeefdruk van mee kregen als blijvend aandenken aan het event en actieve herinnering aan de uitdagingen waar Nederland voor staat.

Wat hebben jullie toegepast in het event om de kennisdeling te optimaliseren?

Er is gekozen om een aantal vooraanstaande organisaties die een groot belang hebben bij de ruimtelijke ordening van Nederland zelf een workshop te laten organiseren. Op deze manier kregen ruim 10 verschillende organisaties de mogelijkheid de uitdagingen vanuit hun perspectief te belichten en daarover het gesprek aan te gaan met anderen. Om dat gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen heeft Jan-Jaap in der Maur crash courses gegeven hoe je een interactief ontwerp maakt van een workshop.Deze gouden partners maakten de Gouden Giraffe Event Awards 2024 mogelijk:

Draai je scherm voor de beste ervaring